MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

Konkurs prowadzony w dwóch sklepach MOKPOL, przy ul. Surowieckiego 10 oraz ul. Wałbrzyskiej 21 w Warszawie. 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

„Promocja Konsumencka. Lactalis z książką Galbaniego”

§1 Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Promocja Konsumencka. Lactalis z książką Galbaniego ” (dalej: Promocja) jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (zwanym dalej: „Organizator”).

2.      Promocja trwa od 1 do 31 lipca  2020 roku 

3.      W Promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty sprzedażowej oraz produkty obowiązkowe zwane jako Promocyjne (produkty firmy LACTALIS – JOVI, GALBANI, PRESIDENT) znajdujące się w danym dniu w sprzedaży w DWÓCH PLACÓWKACH Organizatora, tj.:

a)    Sklep nr 40 ul. Surowieckiego 10, 02-785 Warszawa

b)    Sklep nr 271 ul. Dąbrowskiego 74, 02-571 Warszawa

 

§2 Udział w Promocji

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnicy).

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)      zakup w sklepie Mokpol znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min trzech Produktów Promocyjnych (dalej: Zakup Promocyjny) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol – jednorazowy zakup w tym obowiązkowo produkty Promocyjne

b)      Pula nagród Promocji:

a)    książka Galbani – Il gusto italiano. Zainspiruj się bogatą tradycją włoskiej kuchni

b)    aby odebrać nagrodę w Promocji należy dokonać zakupu zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 2 a) i wraz z paragonem dla klienta (pokwitowanie) oddać go pracownikowi Organizatora.

3.      Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego oraz pokwitowania z drukarki fiskalnej jest podstawą otrzymania nagrody, z zastrzeżeniem iż:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Organizatora faktycznie prowadzącego detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w placówkach wyszczególnionych w §1 pkt 3.

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów.

 

§3  Nagrody

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w czasie trwania Promocji, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w Promocji o otrzymanie jednej książki Galbani – Il gusto italiano. Zainspiruj się bogatą tradycją włoskiej kuchni.

2.      Promocja w danej placówce trwa do zakończenia terminu, określonego w §1 pkt 2 lub do wyczerpania puli nagród. Placówka Organizatora w przypadku wydania wszystkich nagród zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o Promocji.

3.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

§4 Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§5 Skrzynka kontaktowa

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

 
 


„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Promocji Konsumenckiej. Lactalis z książką Galbaniego. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”). Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

3.      Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mokpol.pl (dalej Strona Promocji).

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową