MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

„FESTIWAL SERÓW”

 

§1 Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Promocja Konsumencka. Festiwal serów” (dalej: Promocja) jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (zwanym dalej: „Organizator”).

2.       Promocja trwa od 16 do 29 września 2020 roku. 

3.      W Promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty sprzedażowej oraz produkty obowiązkowe zwane jako Promocyjne (produkty firmy LACTALIS – PRESIDENT, z wyłączeniem produktów wagowych) znajdujące się w danym dniu w sprzedaży we wszystkich sklepach Organizatora oprócz sklepu przy ul. Kazimierzowskiej 71, 02-572 Warszawa. Produkty Promocyjne zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§2 Udział w Promocji

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnicy).

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)       zakup w sklepie Mokpol znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min trzech Produktów Promocyjnych (dalej: Zakup Promocyjny) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol – jednorazowy zakup w tym obowiązkowo produkty Promocyjne.

b)      Pula nagród Promocji:

a)    Drewniana deska z logo Presindent,

b)    aby odebrać nagrodę w Promocji należy dokonać zakupu zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 2 a) i wraz z pokwitowaniem niefiskalnym oddać go pracownikowi Organizatora.

3.      Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego oraz pokwitowania z drukarki fiskalnej jest podstawą otrzymania nagrody, z zastrzeżeniem iż:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Organizatora faktycznie prowadzącego detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w placówkach wyszczególnionych w §1 pkt 3.

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów.

 

§3  Nagrody

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w czasie trwania Promocji, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w Promocji o otrzymanie jednej drewnianej deski z logo President.

2.      Promocja w danej placówce trwa do zakończenia terminu, określonego w §1 pkt 2 lub do wyczerpania puli nagród. Placówka Organizatora w przypadku wydania wszystkich nagród zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o Promocji.

3.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

§4 Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§5 Skrzynka kontaktowa

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

 
 


„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Promocji Konsumenckiej. Festiwal serów. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”). Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.      Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mokpol.pl (dalej Strona Promocji).

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do regulaminu akcji konsumenckiej FESTIWAL SERÓW

 

Lp.

Nazwa produktu

Kod EAN

1

President Roladka kozia 200g maure

3228020114225

2

President Bleu D`Auvergne 100g

3228023006022

3

President Brie 125g czosnek

5906207476653

4

President Brie 125g naturalny

5906207520073

5

President Brie 125g z oliwkami

5906207560079

6

President Brie 125g z orzech

5906207530072

7

President Camembert 120g aromat

5906207476288

8

President Camembert 120g chili

5906207570078

9

President Camembert 120g light

5906207660076

10

President Camembert 120g nat.

5906207510074

11

President Camembert 120g orzech

5906207370074

12

President Camembert 120g z.pieprz

5906207380073

13

President Camembert 120g zioła

5906207580077

14

President La Brique 200g

3228023980070

15

President Roquefort 100g

3023260028314

16

President snacking 180g

3038910012025