MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

Jesień z Herbapolem”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Organizatorem promocji  konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Jesień z Herbapolem”, zwanej dalej „Promocją” jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (zwany dalej: „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

2.     Promocją objęte są produkty HERBAPOL – LUBLIN S.A.  wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane dalej łącznie - „Produkty Promocyjne”.

3.     Zleceniodawcą Promocji oraz fundatorem nagród w Promocji jest spółka "HERBAPOL - LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie (20-471) przy ulicy Diamentowej 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027463, NIP: 712-015-53-64, wysokość kapitału zakładowego wynosi  691 365 zł, zwany dalej „Zleceniodawcą”.

4.     Promocja trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2020 roku.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.     Z zastrzeżeniem par 2 ust 3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

2.     Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz.

3.     Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Spółdzielnia Spożywców Mokpol oraz Herbapol Lublin S.A. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.     Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

5.     Kupon konkursowy dostępny będzie: na FB Mokpol, w gazetce promocyjnej oraz w sklepie.

 

 

§ 3 SZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

1.     W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 

a.)   w czasie trwania promocji zrobić zakupy w sieci Mokpol za min. 50 zł i w tym kupić min. 2 produkty Herbapol Lublin [marka Herbapol, Big-Active oraz Zioła Mnicha] tzw. „Zakup promocyjny”

b.)   wypełnić prawidłowo kupon konkursowy tj.: podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zaakceptować regulamin

c.)   odpowiedzieć na pytanie: Napisz „Dlaczego z  produktami marki Herbapol Twój dzień smakuje lepiej ”?

d.)   zachować oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych

e.)   prawidłowo wypełniony kupon konkursowy wrzucić do urny w sklepie

 

2.     Klientowi na jednym paragonie nie przysługuje tzw. kumulacja zakupowa produktów promocyjnych jak i nagród. Przykład: Paragon na min. 50 zł w tym 2 (dwa) obowiązkowe promocyjne produkty z Załącznika oraz kupon promocyjny jest podstawą aby Uczestnik mógł wziąć udział w promocji.

3.     Jeden Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może wziąć udział w promocji tylko raz.

4.     Dowód dokonania zakupu jest poprawny kiedy:

 

a.)   paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym

b.)   paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

 

§4  NAGRODY

 

1.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Promocji, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

2.     W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.     Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 22 zwycięskich Prac Konkursowych, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej łącznie: „Nagroda”).

4.     Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

 • 5X Plecak sportowy Green Up
 • 10X drewniana taca śniadaniowa na rozkładanych nóżkach marki Herbapol
 • 20X zestaw  kubek termiczny Big Active
 • 15X zestaw produktów marki Herbapol ( w skład zestawu wchodzi 1szt syrop  malina 420 ml, Herbatka Herbaciany Ogród Malina 20TB , dżem truskawkowy 280g, Zielnik Polski Pokrzywa)
 • 10X zestaw pusta  czarna puszka  Big Active
 • 10X bombonierka PREMIUM mix herbat Herbapol

 

 

5.     Komisja podejmując decyzję o przyznaniu nagród, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami regulaminu.

6.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie MOKPOL (Konstancińska 2 lok. 24 w Warszawie) w dniu 05.11.2010  przez Komisję– pkt.2. poprzez wybranie najciekawszych odpowiedzi

7.     Zwycięzcy będą informowani telefonicznie o wygranej.

8.     Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 3 dni od poinformowania zwycięstwie  przekazać informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności wskazać imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.

9.     Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie powyżej, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Komisja może w takim przypadku podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody innej Pracy Konkursowej.

10.  Nagrody zostaną wysłane w terminie ustalonym telefonicznie podczas informacji o wygranej.

11.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w całości lub w części. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

 

 

 

 

 

§5 REKLAMACJE

 

1.     Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż  do dnia 12.11.2020r.  (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

2.     Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną. Adres e-mail pod który należy kierować reklamacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

4.     Reklamacje rozpatruje organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 30.11.2020r.  

 

 

 

§6 Skrzynka kontaktowa

 

Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

§7 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółdzielnia Spożywców MOKPOL z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700) (dalej: „Administrator”).

 

1.     Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

 

·         przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Promocji (polegającym na  przyjęciu zgłoszenia, ustaleniu wyników, wydania ogłoszenia wyników Promocji na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(„RODO” )

·         w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

·         prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.     Na potrzeby Promocji przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, , w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację również dodatkowo: adres do korespondencji, a w przypadku Zwycięzców Konkursu dodatkowo przetwarzane są dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

3.     Dane Uczestników Promocji , którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców.  Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

4.     Dane Zwycięzców Promocji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem).

5.     Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych, a także do korzystania z Prac Konkursowych na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

6.     Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.     Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.     Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, firmie kurierskiej lub poczcie w celu doręczenia Nagród, procesorom obsługującym reklamację i dokonującym rozliczeń księgowych. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.     Uczestnikom przysługuje prawo do:

a.)   uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

b.)   żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

c.)   żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d.)   przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e.)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora,

f.)    złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Promocji.

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika lub osób trzecich.
 2. Zleceniodawca, w zamian za prawo uczestnictwa w Promocji, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłoszonej Pracy Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w punktach 7.3.1.-7.3.3. poniżej.
 3. Zleceniodawca, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym: wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 

1.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

               www.mokpol.pl

 

3.     W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

4.     Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie

 

Załącznik nr. 1

 

Produkty biorące udział w promocji „Jesień z Herbapolem”:

 

KOD PRODUKTU

NAZWA

5900956002309

HERBAPOL Z/P MIĘTA X20

5900956002323

HERBAPOL Z/P MELISA X20

5900956002316

HERBAPOL Z/P RUMIANEK X20

5900956002354

HERBAPOL Z/P POKRZYWA X20

5900956000633

HERBAPOL H/O MALINOWA X20

5900956003634

HERBAPOL H/O MAL/ŻURAW,X20

5900956004556

HERBAPOL H/O ŻURAWINA X20

5900956000640

HERBAPOL H/O DZIKA RÓŻA X20

5900956002330

HERBAPOL Z/P SZAŁWIA X20

5900956003627

HERBAPOL H/O MAL/DZ,RÓŻ,X20

5900956002378

HERBAPOL HER,X20 KOPER WŁOS

5900956003610

HERBAPOL H/O MAL/CYTR,X20

5900956002347

HERBAPOL Z/P LIPA X20

5900956000688

HERBAPOL H/O PR-Z/LASU X20

5900956005997

HERBAPOL Z/P MORWA BIAŁA X20

5900956000671

HERBAPOL H/O ARONIA X20

5905548350417

BIG-ACTIVE HER,X20 ZIEL/PIGWA

5900956700137

HERBAPOL HER,BIG ACTIV,X20 MAND/LIMO

5900956005690

HERBAPOL H/O M/PIGWA X20

5905548351148

BIG-ACTIVE HER,X20 ZIEL/OPUNCJA

5900956006000

HERBAPOL Z/P CZYSTEK x20

5905548350295

BIG-ACTIVE HER,100G ZIEL/PIGWA

5905548351162

BIG-ACTIVE HER,X20 ZIEL/MALINA

5900956006277

HERBAPOL Z/P OSTROPEST PLAMISTY X20

5905548350318

BIG-ACTIVE HER,X40 PU-ERH CYTRYNA

5900956004228

HERBAPOL HER,ZIELONA X20

5900956006017

HERBAPOL Z/P SKRZYP X20

5905548350028

BIG-ACTIVE HER,100G PU-EHR CYTRYNA

5900956006253

HERBAPOL Z/P DZIURAWIEC X20

5900956006406

HERBAPOL HER,OG,X20 TRU/POZIOM

5900956005591

HERBAPOL Z/P MIĘTA/CYT,X20

5905548351445

BIG-ACTIVE HER,X20 N/PRACA JE

5900956700205

HERBAPOL HER,BIG ACTIV,X20 TRUS/GRAVILA

5900956006307

HERBAPOL H/O MALINOWA X40

5900956005195

HERBAPOL Z/P MELISA/POM,X20

5905548351438

BIG-ACTIVE HER,X20 N/ODCH,

5905548350134

BIG-ACTIVE HER,100G ZIEL/OPUNCJA

5900956006260

HERBAPOL Z/P KWIAT GŁOGU X20

5907658333533

BIG-ACTIVE HER,X100 CZARNA

5900956006413

HERBAPOL HER,OG,X20 IMBIR POMAR/PIGWA

5900956005782

HERBAPOL HER,ZIELONA 80G

5905548350288

BIG-ACTIVE HER,100G ZIEL/MALINA

5905548350370

BIG-ACTIVE HER,X40 GUN POWDER

5907658333472

BIG-ACTIVE HER,X20 Z/M N/CUKIE

5900956700144

HERBAPOL HER,BIG ACTIV,X20 Z BERGAM,

5907658333557

HERBAPOL HER,BIG ACTIV, X20 PAPAJ/GOJA

5905548350127

BIG-ACTIVE HER,100G GUN-POW

5900956005201

HERBAPOL Z/P MELISA/PIG,X20

5907658333465

BIG-ACTIVE HER,X20 PU-EHR GRAPEFRUIT

5905548351414

BIG-ACTIVE HER,X20 N/CHOLEST,

5900956005683

HERBAPOL HER,OGX20 CZ,PO/CY

5907658333526

BIG-ACTIVE HER,X50 CZARNA

5907658333489

BIG-ACTIVE HER,100G CZ/LIŚĆ

5907658333397

BIG-ACTIVE HER,X20 CYTR/MAN

5905548350172

BIG-ACTIVE HER,100G Z/POMAR

5907658333403

BIO HERB,X20 EARL GREY +CYT

5907658333380

BIG-ACTIVE HER,X20 MALINA/ACAI

5907658333496

HERBAPOL HER,BIG ACTIVE X25 CZARNA

5900956005225

HERBAPOL Z/P MIĘTA/POM,X20

5900956700113

HERBAPOL HER,BIAŁAX20 JAŚMIN

5900956700120

HERBAPOL HER,BIAŁAX20 BRZO/POM,

5907658333519

HERBAPOL HER,BIG ACTIVE X25 EARL GREY

5905548351179

BIG-ACTIVE HER,X20 BIAŁ/T,C

5905548350035

BIG-ACTIVE HER,100G PU-EHR GRAPEFRUIT

5905548351452

BIG-ACTIVE,HER,X20 OCZYSZCZ,

5907658333366

BIG-ACTIVE HER,X20 4XSUP,SLIM

5900956003207

HERBAPOL HER,OG,X20 ZIM,SEK

5900956005270

HERBAPOL HER,80G ZIEL/CYTR,

5900956005706

HERBAPOL NASZA X25 MALINA

5900956005720

HERBAPOL NASZA X25 OW,LEŚNE

5907658333373

BIO HERB,X20 CZAR/PIGWA/GR,

5900956003863

HERBAPOL FIGUERA 1 X20

5900956005737

HERBAPOL NASZA X25 WIŚNIA

5900956005713

HERBAPOL NASZA X25 TRUSK,

5900956700151

HERBAPOL HER,BIG AC,RELX20MEL/LAWE

5900956700328

BIG-ACTIVE,HER,X20 PURE GREEN

5900956700168

HERBAPOL HER,BIG AC,ENER,X20GUAR,YER/MAT

5900956100593

MALINA z wit. D

5900956103167

MALINA Z JEŻYNĄ z wit. D

5900956100609

MALINA Z MELISĄ z wit. D

5900956100616

MALINA Z LIPĄ z wit. D

5900956102429

MALINA Z CYTRYNĄ z wit. D

5900956102436

MALINA Z DZIKĄ RÓŻĄ z wit. D

5900956102443

MALINA Z ŻURAWINĄ z wit. D

5900956100654

DZIKA RÓŻA z wit. D

5900956103488

IMBIR z wit. D

5900956101590

KIWI z wit. D

5900956101606

COLA z wit. D

5900956102450

ŻURAWINA z wit. D

5900956100623

CZARNA PORZECZKA z wit. D

5900956100630

WIŚNIA z wit. D

5900956100647

ARONIA z wit. D

5900956100661

TRUSKAWKA z wit. D

5900956100753

CYTRYNA z wit. D

5900956100746

POMARAŃCZA  z wit. D

5900956103600

MANGO & ANANAS- [letnia edycja limitowana]

5900956104201

ARBUZ & MIĘTA- [letnia edycja limitowana]

5900956103723

RABARBAR & TRUSKAWKA- [letnia edycja limitowana]

5900956201009

Dżem Truskawkowy

5900956201023

Dżem Wiśniowy

5900956201030

Dżem Malinowy

5900956201054

Dżem z  Czarnych porzeczek

5900956201207

Dżem Brzoskwiniowy

5900956201238

Dżem Agrestowy

5900956201221

Dżem z Owocami leśnymi

5900956201276

Dżem Jabłkowy

5900956201061

Powidła Węgierkowe

5900956201078

Konfitura z Truskawek ekstra

5900956201085

Konfitura z  Wiśni ekstra

5900956201092

Konfitura z  Malin ekstra

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE - 

„JESIEŃ  Z HERBAPOLEM”

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                          _______________________________________

 

PYTANIE KONKURSOWE: ODPOWIEDŹ UCZESTNIKA:

Napisz „Dlaczego z  produktami marki Herbapol Twój dzień smakuje lepiej ”?

 

q  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

           

q  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700) (dalej: „Administrator”).

 

 

Informujemy, że Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdują w regulaminie dostępnym  na www.mokpol.pl oraz poniżej.

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700) (dalej: „Administrator”).

 

12.  Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

 

·         przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Promocji (polegającym na  przyjęciu zgłoszenia, ustaleniu wyników, wydania ogłoszenia wyników Promocji na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(„RODO” )

·         w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

·         prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.  Na potrzeby Promocji przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, , w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację również dodatkowo: adres do korespondencji, a w przypadku Zwycięzców Konkursu dodatkowo przetwarzane są dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

14.  Dane Uczestników Promocji , którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców.  Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

15.  Dane Zwycięzców Promocji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem).

16.  Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych, a także do korzystania z Prac Konkursowych na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

17.  Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.  Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

19.  Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, firmie kurierskiej lub poczcie w celu doręczenia Nagród, procesorom obsługującym reklamację i dokonującym rozliczeń księgowych. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

20.  Uczestnikom przysługuje prawo do:

g.)   uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

h.)   żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

i.)     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

j.)     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

k.)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora,

l.)     złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

21.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Promocji.

22.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.