MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

KRÓLEWSKIE NAGRODY”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Królewskie nagrody”, zwanej dalej „Promocją” jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (zwany dalej: „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

2.     Promocją objęte są produkty Grupy Żywiec S.A. wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane dalej łącznie - „Produkty Promocyjne”.

3.     Zleceniodawcą Promocji oraz fundatorem nagród w Promocji jest Grupa Żywiec S.A z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ulicy Browarnej 88, NIP 553-000-72-19, Regon 070511111 zwany dalej „Zleceniodawcą”.

4.     Promocja trwa od dnia 14 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ­­­­­5.11.2020 r.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.     Z zastrzeżeniem par 2 ust 3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

2.     Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz.

3.     Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Spółdzielnia Spożywców Mokpol oraz Grupy Żywiec S.A. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.     Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

5.     Kupon konkursowy dostępny będzie: na stronie internetowej Mokpol www.mokpol.pl, w gazetce promocyjnej oraz w sklepie stacjonarnym.

 

 

§ 3 SZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

1.     W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 

a.)   w czasie trwania promocji kupić min. 4 produkty wyszczególnione w załączniku nr 1 tzw. „Zakup promocyjny”

b.)   wypełnić prawidłowo kupon konkursowy tj.: podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer dokumentu zakupu oraz numer telefonu do kontaktu, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zaakceptować regulamin.

c.)   odpowiedzieć na pytanie: Napisz „Kocham Legię za….? oraz Robię zakupy w Mokpolu gdyż………

d.)   zachować oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych

e.)   prawidłowo wypełniony kupon konkursowy wrzucić do urny w sklepie.

 

2.     Klientowi na jednym paragonie nie przysługuje tzw. kumulacja zakupowa produktów promocyjnych jak i nagród.

3.     Jeden Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może wziąć udział w promocji tylko raz.

4.     Dowód dokonania zakupu jest poprawny kiedy:

 

a.)   paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym,

b.)   paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

 

 

§4  NAGRODY

 

1.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Promocji, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

2.     W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.     Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 30 zwycięskich Prac Konkursowych, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej łącznie: „Nagroda”).

4.     Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

 • 100 x 4-pak piwa Królewskie
 • 10 x Voucher na koszulkę Legii do FanStore

 

5.     Komisja podejmując decyzję o przyznaniu nagród, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami regulaminu.

6.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie MOKPOL (Konstancińska 2 lok. 24 w Warszawie) w dniu 05.11.2010  przez Komisję – pkt.2. poprzez wybranie najciekawszych odpowiedzi

7.     Zwycięzcy będą informowani telefonicznie o wygranej.

8.     Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 3 dni od poinformowania o zwycięstwie  przekazać informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności wskazać imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.

9.     Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie powyżej, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Komisja może w takim przypadku podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody innej Pracy Konkursowej.

10.  Nagrody zostaną wysłane w terminie ustalonym telefonicznie podczas informacji o wygranej.

11.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w całości lub w części. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

 

 

§5 REKLAMACJE

 

1.     Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż  do dnia 10.11.2020r.  (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

2.     Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną. Adres e-mail pod który należy kierować reklamacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

4.     Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora.  

 

 

§6 Skrzynka kontaktowa

 

Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

§7 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółdzielnia Spożywców MOKPOL z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24, zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700) (dalej: „Administrator”).

 

1.     Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

 

·         przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Promocji (polegającym na  przyjęciu zgłoszenia, ustaleniu wyników, wydania ogłoszenia wyników Promocji na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(„RODO”).

·         w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

·         prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.     Na potrzeby Promocji przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację również dodatkowo: adres do korespondencji, a w przypadku Zwycięzców Konkursu dodatkowo przetwarzane są dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

3.     Dane Uczestników Promocji, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

4.     Dane Zwycięzców Promocji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem).

5.     Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych, a także do korzystania z Prac Konkursowych na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

6.     Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.     Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.     Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, firmie kurierskiej lub poczcie w celu doręczenia Nagród, procesorom obsługującym reklamację i dokonującym rozliczeń księgowych. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.     Uczestnikom przysługuje prawo do:

a.)   uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

b.)   żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

c.)   żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d.)   przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e.)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora,

f.)    złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Promocji.

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika lub osób trzecich.
 2. Zleceniodawca, w zamian za prawo uczestnictwa w Promocji, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłoszonej Pracy Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w punktach 7.3.1.-7.3.3. poniżej.
 3. Zleceniodawca, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym: wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 

1.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mokpol.pl

3.     W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

4.     Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.mokpol.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr. 1

Produkty biorące udział w promocji „Królewskie nagrody”

 

Asortyment

Kod EAN

Królewskie Jasne Pełne 0,50l butelka

5902093000040

Królewskie Jasne Pełne 0,50l puszka

5902093000101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI

KRÓLEWSKIE NAGRODY

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                        ________________________________________

 

Odpowiedz: Kocham LEGIĘ za ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Odpowiedz: Robię zakupy w MOKPOLU gdyż ___________________________________________

______________________________________________________________________________

 

q  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji. Regulamin dostępny na www.mokpol.pl  

           

q  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców MOKPOL z siedzibą w Warszawie (02-942) przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24, zwaną dalej Administratorem; 

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 550 05 700.

 

Podpis czytelny: ___________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdują w regulaminie dostępnym na www.mokpol.pl oraz poniżej.

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700) (dalej: „Administrator”).

 

12.  Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

 

·         przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Promocji (polegającym na  przyjęciu zgłoszenia, ustaleniu wyników, wydania ogłoszenia wyników Promocji na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(„RODO” )

·         w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

·         prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.  Na potrzeby Promocji przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację również dodatkowo: adres do korespondencji, a w przypadku Zwycięzców Konkursu dodatkowo przetwarzane są dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

14.  Dane Uczestników Promocji, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

15.  Dane Zwycięzców Promocji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem).

16.  Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych, a także do korzystania z Prac Konkursowych na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

17.  Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.  Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

19.  Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, firmie kurierskiej lub poczcie w celu doręczenia Nagród, procesorom obsługującym reklamację i dokonującym rozliczeń księgowych. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

20.  Uczestnikom przysługuje prawo do:

g.)   uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

h.)   żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

i.)     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

j.)     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

k.)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora,

l.)     złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

21.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Promocji.

22.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.