MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

Regulamin konkursu KAMIS „POZNAJ INTENSYWNY SMAK WYGRANEJ” w MOKPOL.

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem konkursu „POZNAJ INTENSYWNY SMAK WYGRANEJ” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280793, o kapitale zakładowym w wysokości  50.000 złotych, NIP 5851433339, REGON 220433154 zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją Konkursu na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20; 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21512, NIP 522-010-23-08, posiadającą kapitał zakładowy
w wysokości 3.669.000.- PLN, wpłacony w całości.

 

1.3. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w placówkach handlowych należących do sieci MokPol (zwanych dalej „Sklepami konkursowymi”), w których można dokonać zakupu promocyjnego, tj. zakupu produktów marki KAMIS o wartości minimum 15 PLN.

 

1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 6 listopada 2020 roku do dnia
20 grudnia 2020 roku
, (zwanym dalej: Czasem trwania Konkursu) przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród zakończą się do dnia 20 marca 2021 roku.

 

1.5. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i potwierdza, iż zapoznał się
z Regulaminem oraz, iż spełnia i akceptuje warunki opisane w par. 2 niniejszego Regulaminu, uprawniające do udziału w Konkursie.

 

1.6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.       WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, która w dniu rozpoczęcia Konkursu posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej i zapoznała się treścią  Regulaminu, w sposób określony w punkcie 1.5 powyżej.

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora,

b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik McCormick Polska S.A.,

c) pracownik Sklepów konkursowych.

 

2.3. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać numer telefonu komórkowego, aktywnego w sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

 

2.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.

 

3.       PRZEBIEG KONKURSU

 

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik  powinien wykonać następujące czynności:

 

a)      dokonać zakupu produktów marki KAMIS o wartości minimum 15 PLN, zachować oryginał dowodu zakupu produktów o których mowa powyżej,

b)      rozwiązać zadanie konkursowe w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe brzmiące następująco: „Jaki jest Twój przepis na idealne Święta"

c)       wysłać SMSa zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, tj. odpowiedź na pytanie konkursowe na numer 4628 z telefonu komórkowego (zwanego dalej „SMSem zgłoszeniowym”),

d)      SMS zgłoszeniowy powinien zostać napisany w następującym formacie: KAMIS.NRPARAGONU.ODPOWIEDŹ

 

3.2.  SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się
z maksimum 160 polskich znaków, w całości łącznie ze spacjami oraz obligatoryjną częścią SMSa, tj. KAMIS.NRPARAGONU.

 

3.3. SMSy zgłoszeniowe mogą być wysyłane przez cały czas trwania Konkursu, tj.  od dnia
6 listopada 2020 roku do dnia 20 grudnia 2020 roku
, po dokonaniu zakupu promocyjnego.

3.4. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać zwrotów wulgarnych, obraźliwych oraz treści sprzecznych z prawem czy godzących w powszechnie uznawane wartości.  Nie może również naruszać praw osób trzecich.

 

3.5. Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punktach 3.1. i 3.2. powyżej jest zgodny z taryfą operatora. Zgłoszenie wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie będą brały udziału w Konkursie.

 

3.6. Przyjęcie zgłoszenia do udziału w Konkursie wysłanego w czasie trwania Konkursu zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym.

 

3.7. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego można dokonać zgłoszenia do Konkursu z każdego z tych zakupów.  W tym celu każdorazowo należy dokonywać czynności opisanych w punkcie 3.1. powyżej. Organizator posiada uprawnienie do wezwania Uczestnika do przesłania wszystkich dowodów zakupu, jeżeli Uczestnik ten zgłosił się do Konkursu więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z Konkursu oraz utracić prawo do nagrody mu przyznanej, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

3.8. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie każdy Uczestnik oświadcza, iż deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, o ile zostało ono nagrodzone. Oświadczenie to stanowi, iż w momencie wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive;

- zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego, 

- eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

- udostępniania, rozpowszechniania dzieła lub jego części w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz
w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału.

Uczestnik upoważnia również organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu na w/w polach eksploatacji bez wynagrodzenia.

3.9. W razie zniszczenia lub utraty oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział
w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

3.10.         Dowodem zakupu jest wyłącznie oryginał dowodu zakupu.

 

 

4.       NAGRODY

 

4.1. Nagrodę tygodniową stanowi NÓŻ KUCHENNY SANTOKU 7" MARKI GERLACH. Wartość zestawu wynosi 49 PLN brutto. Łączna ilość nagród tzw. tygodniowych w konkursie wynosi 60 sztuk, tj. po dziesięć  nagród w  każdym tygodniu trwania konkursu.

Łączna wartość nagród tzw. tygodniowych w konkursie wynosi 2 940,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych, 00/100).

4.2. Pierwszą nagrodę główną stanowi urządzenie marki Thermomix® TM6 z książeczką
„Proste pomysły”, oraz 6 miesięczny abonament na platformę Cookidoo®
w ilości 1 szt., o  wartości  5495,00 PLN brutto (słownie pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, 00/100). Dodatkowo do pierwszej nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 611,00 PLN (słownie: sześćset  jedenaście złotych 00/100). Łączna całkowita wartość pierwszej nagrody głównej wynosi 6 106,00 PLN brutto (słownie: sześć tysiące sto sześć złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 611,00 PLN (słownie: sześćset  jedenaście złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

4.3. Drugą nagrodę główną stanowi ZESTAW GARNKÓW 9 el serii SIMPLE MARKI GERLACH  w ilości 1 szt., o  wartości  599,00 PLN brutto (słownie pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100).

4.4. Trzecią nagrodę główną stanowi ZESTAW PATELNI 20/24/28 cm CONTRAST PROCOAT

MARKI GERLACH w ilości 1 szt., o wartości 435,00 PLN brutto (słownie czterysta trzydzieści pięć złotych, 00/100).

4.5. Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi  63 sztuki (słownie: sześćdziesiąt trzy) sztuki.

4.6. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 10 080,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

4.7. Nagroda nie podlega wymianie na żadne inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.


 

5.       NADZÓR NAD KONKURSEM

 

5.1. Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (minimum trzech osób), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób.

5.2. Zadaniem komisji konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad przebiegiem Konkursu.  Zadaniem komisji konkursowej jest również weryfikacja
i przyznanie nagród w Konkursie.

 

6.       ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową najlepszych rozwiązań zadań konkursowych, które wpłynęły podczas całego okresu trwania konkursu. Liczba wybranych rozwiązań zadań konkursowych będzie zgodna
z liczbą nagród głównych. Komisja konkursowa oceni według swobodnego uznania  wszystkie prawidłowo nadesłane i zarejestrowane zgłoszenia. Komisja konkursowa oceniając w/w zgłoszenia uwzględni ich oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.

 

7.       OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

7.1. Organizator poinformuje każdego laureata Konkursu o wygranej nagrodzie, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania nieprawidłowego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, wyłączenia telefonu.

7.3. Warunkiem wydania nagrody w konkursie jest przesłanie przez laureata w terminie do 14 stycznia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub wypełniając formularz na stronie internetowej www.sgm.pl/konkurs, lub listem poleconym na adres skrytki pocztowej Organizatora:Sopocka Grupa Marketingowa
Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1, ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80  następujących danych i oświadczeń (wzór oświadczeń stanowi załącznik do Regulaminu):

a)    imię i nazwisko

b)   wiek

c)    adres zamieszkania

d)   oryginał dokumentu zakupu produktów promocyjnych

e)   oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

f)     oświadczenie o potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

8.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu jego Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres korespondencyjny skrytki pocztowej Organizatora: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o.; FUP SOPOT 1,
ul. Obodrzyców 1A, 81-806 Sopot, skr. 80
, w czasie trwania Konkursu oraz przez okres
30 dni od upływu terminu Konkursu, o którym mowa w par.1

8.2. Reklamacja powinna zawierać, nazwę Konkursu, imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika, z którego dokonał zgłoszenia konkursowego, opis reklamacji oraz treść żądania.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie  14 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana do Uczestnika listownie w terminie  14 dni od daty rozpatrzenia (według daty nadania).9.       PRAWA AUTORSKIE

 

9.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż jest autorem utworu jaki mógł powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz, że utwór powstały w ten sposób nie narusza przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do nich nie są ograniczone bądź obciążone.

 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.       Niniejszym informujemy, że Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/17, 81-824 Sopot (tj. Organizator), jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.2.         Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji przez Administratora umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody.

10.3.         Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa). 

10.4.         Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

10.5.         Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.6.         Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).

10.7.         Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Organizatora www.sgm.pl, oraz na stronie internetowej www.mokpol.pl

10.8.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na  stronie internetowej podmiotów wskazanych w punkcie 10.7 powyżej.

10.9.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Wzór oświadczenia nr 1:

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany  ………………………..………………………………….…….. oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

 

……………………………………..

                (podpis Uczestnika Konkursu)

 

Wzór oświadczenia nr 2:

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Sopocka Grupa Marketingowa Spółka z o.o. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

……………………………………..

                (podpis Uczestnika Konkursu)

 

List sklepów biorących udział w promocji:

1.       Al. Lotników 15, 02-668 Warszawa

2.       Al. Niepodległości 32/34, 02-653 Warszawa

3.       Batorego 39A, 02-591 Warszawa

4.       Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa

5.       Dąbrowskiego 74, 02-571 Warszawa

6.       Dembowskiego 10, 02-784 Warszawa

7.       Kamienna 1, 03-441 Warszawa

8.       Kompanii Kordian 1, 02-495 Warszawa

9.       Konstancińska 2, 02-942 Warszawa

10.   Ks. Skorupki 2, 05-820 Piastów

11.   Łukasińskiego 25, 05-820 Piastów

12.   Miączyńska 54, 02-637 Warszawa

13.   Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa

14.   Okrężna 38, 02-925 Warszawa

15.   Portofino 8, 02-764 Warszawa

16.   Soczi 6, 02-760 Warszawa

17.   Surowieckiego 10, 02-785 Warszawa

18.   Wałbrzyska 21, 02-739 Warszawa