MOKPOL - po prostu Twój sklep!

facebook_page_plugin
 • Misja
  Misja

  Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna obsługa naszych klientów oraz trafne wyczucie ich potrzeb

 • Historia
  Historia

  Początki naszej firmy sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.

  Read more
 • Wartości
  Wartości

  Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Świąteczne zakupy z prezentem

§1 Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Świąteczne zakupy z prezentem”, zwanej dalej „Promocją jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: Organizator”).

2.      Promocja trwa od dnia 2.12.2020 roku do dnia 21.12.2020 roku.

3.      W Promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty sprzedażowej oraz produkty obowiązkowe zwane jako Promocyjne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, znajdujące się w danym dniu w sprzedaży u Organizatora z wyłączeniem tzw. doładowań telefonicznych. Informację o produktach obowiązkowych dostępne w Regulaminie promocji.

§2 Udział w Promocji

1.    W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).

2.    Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)    Zakup w sklepach Organizatora znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania zakupów promocyjnych minimum 4 (czterech) produktów z Produktów Promocyjnych obejmujących: 1 szt. torcika Wedlowskiego, 1 szt. soku Tymbark 1 litr, 2 szt. produktów Bakomy z listy promocyjnej tj.: jogurt grecki bardzo gęsty 400 g, jogurt naturalny gęsty 390 g, śmietanka 30% 200 g (dalej: „Zakup Promocyjny”) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Organizatora za kwotę minimum 150 zł.

b)    Jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) staje się podstawą  do  odebrania 1 szt. kuponu, który jednocześnie jest podstawą do odebrania nagrody – bransoletka Artelioni.

c)    Uczestnik w trakcie trwania Promocji może wielokrotnie dokonać zakupów w sklepach Organizatora tak aby zebrać 4 (cztery) kupony równoważne z dokonaniem w sumie zakupów za 600 zł (sześćset złotych) w tym 16 Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt a) powyżej.

3.    Pula nagród przeznaczonych w przedmiotowej Promocji:

Bransoletki Artelioni: bransoletki z mosiądzu, pozłacane z cyrkoniami lub agatami.

4.    Jeden Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może dokonać w Promocji nieograniczoną liczbę transakcji.

5.    Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego jest podstawą do wydania przez pracownika Organizatora – kuponu promocyjnego. Tylko oryginalny kupon z nazwą Promocji i datą trwania upoważnia Uczestnika o ubieganie się o nagrodę. Aby otrzymać kupon konkursowy muszą być spełnione poniższe wymogi:

a)    paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep Organizatora faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)    paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)    w liście zakupów na paragonie fiskalnym nie występują produkty nie wskazane w Promocji –  doładowania telefonów.

 

§3  Konkurs nagrody

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w Promocji o otrzymanie bransoletek Artelioni.

2.      Promocja zostanie rozstrzygnięta na podstawie dostarczenia przez Uczestnika 4 szt. kuponów konkursowych z wpisanymi numerami do palcówki Organizatora i odebrania nagrody. Promocja w danej placówce trwa  do zakończenia terminu zorganizowanej Promocji lub do wyczerpania asortymentu. Placówka Organizatora w przypadku zakończenia Promocji zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o Promocji.

3.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

§4 Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§5 Skrzynka kontaktowa

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia akcji Świąteczne zakupy z prezentem. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mokpol.pl

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej - dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronie Promocji wymaga dostępu do sieci internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.


Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji konsumenckiej Świąteczne zakupy z prezentem

 

Wykaz Produktów Promocyjnych biorących udział w promocji konsumenckiej  Świąteczne zakupy z prezentem.

NAZWA TOWARU

KOD KRESKOWY

BAKOMA JOG.GRECKI 400G NAT.

5900197012723

BAKOMA JOG.NATURAL 390G+40G GRATIS

5900197002595

BAKOMA ŚMIETANKA 30% 200G

5900197020636

TYMBARK NEKTAR 1L CZ/PORZECZKA

5900334012661

TYMBARK NEKTAR 1L GRAPEFRUIT

5900334012784

TYMBARK SOK 1L JABŁKO

5900334012753

TYMBARK SOK 1L MULTIWITAMINA

5900334013378

TYMBARK SOK 1L POMARAŃCZA

5900334012685

WEDEL TORCIK 250G

5901588066103