MOKPOL - po prostu Twój sklep!

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu mokpol.pl jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie adres: 02-942 Warszawa ul. Konstancińska 2 lok. 24
 2. kontakt : email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22  550 57 01 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Spółdzielnia Spożywców Mokpol ; przesyłania informacji handlowej
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości,
  • archiwizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, radcom prawnym,  podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

„Mokpolfest”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Mokpolfest”, zwanej dalej

Promocją jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: Organizator”).

 

2.      Promocja trwa od dnia 19 października 2018 roku do dnia 26 listopada  2018 roku bądź do wyczerpania nagród.

 

3.      W Promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty sprzedażowej oraz produkty obowiązkowe zwane jako Produkty Promocyjne znajdujące się w danym dniu w sprzedaży w Spółdzielni Spożywców Mokpol  z wyłączeniem tzw. doładowań telefonicznych. Informację o produktach obowiązkowych dostępne w regulaminie promocji (załącznik nr 1).

 

§2 Udział w Promocji

 

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu

art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:

Uczestnicy”).

 

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

a)      Zakup w sklepie Mokpol (zał. Nr. 2 lista sklepów) znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min jednego Produktu Promocyjnego (dalej: Zakup Promocyjny”) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol za kwotę 40 zł. – jednorazowy zakup lub wielokrotność w tym obowiązkowo produkty Promocyjne.

b)      Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

·         2 000 szt. dedykowanych kufli 0,5l Mokpolfest.

·         Nagrodami głównymi za zebranie odpowiedniej ilości potwierdzonych kuponów z naklejkami wraz z paragonami dla klienta są dwa kufle Mokpolfest 0,5l– aby uczestniczyć w konkursie należy zebrać komplet (8 naklejek) na specjalnym kuponie konkursowym  wraz z paragonami i oddać go pracownikowi SSM.

 

3.      1 (Jeden) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w kwocie 40 zł (czterdzieści złotych) z obowiązkowo 1 produktem z listy umieszczonej w regulaminie staje się podstawą  do  odebrania kuponu konkursowego z 8 miejscami na naklejki– który jednocześnie jest podstawą do odebrania nagrody głównej – 2 szt. kufli 0,5l Mokpolfest. Uczestnik w trakcie trwania konkursu może wielokrotnie dokonać w palcówkach Mokpolu zakupów tak aby zebrać 8 naklejek równoważnych z dokonaniem w sumie zakupów za 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych). Uczestnik może mieć więcej niż jeden kupon konkursowy liczy się suma 8 naklejek.

·         Przykład 40 zł = 1 naklejka na kuponie konkursowym i wielokrotność.

4.      1 (Jeden) Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może dokonać w Promocji nieograniczoną liczbę transakcji.

5.      Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego jest podstawą do umieszczenia na kuponie konkursowym przez pracownika Mokpolu – specjalnej naklejki. Tylko naklejka z nazwą sieci – oryginalna, wraz z paragonami, upoważnia Uczestnika o ubieganie się o nagrodę. Aby otrzymać naklejkę konkursową muszą być spełnione wymogi:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

 

§3  Konkurs nagrody

 

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w konkursie o otrzymanie dwóch kufli 0,5l Mokpolfest (do wyczerpania zapasu)

2.      1 (Jeden) Uczestnik ma prawo otrzymać w Promocji dokonując jednorazowego zakupu nieorganiczną liczbę naklejek wielokrotność kwot 40 zł (czterdzieści złotych) – maksymalnie 8 naklejek – równa się kwota 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych).

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie dostarczenia przez Uczestnika kuponu konkursowego wraz z zebranymi 8 naklejkami (liczy się suma naklejek na kuponie/ach) i paragonami do placówki SSM i odebrania nagrody. Konkurs w danej placówce trwa do wyczerpania puli nagród lub do zakończenia terminu zorganizowanego konkursu. Placówka SS Mokpol w przypadku wydania wszystkich nagród zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o konkursie.

4.      W przypadku dokonania zakupu przez Uczestnika i dostarczenia wypełnionego kuponu konkursowego wraz z paragonami a wyczerpaniu się puli nagród w SSM – reklamacje nie będą uwzględniane. Konkurs ma ograniczony czas trwania jak i ilość nagród.

 

5.      W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy SSM.

 

6.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Reklamacje

 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 

 

§5 Skrzynka kontaktowa

 

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Mokpolfest. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mokpol.pl

 

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

 

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

 

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

 

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.

 

Produkty obowiązkowe, które muszą znaleźć się na paragonie w ilości minimum 1 szt. – upoważniające do otrzymania 1 z 8 naklejek na specjalnym konkursowym kuponie w załączniku nr 1.

 

 

1.    Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

2.    Załącznik nr 2 – Wykaz sklepów Mokpol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRODUKTY PROMOCYJNE

 

 

 

KOD KRESKOWY

CONSTAR KABAN,MEATERS 82G CHILI

5901784159654

CONSTAR KABAN,MEATERS 82G DR/WP

5901784159678

CONSTAR KABAN,MEATERS 82G MIĘSNY

5901784159630

FELIX ORZ,ZIEMNE 140G LIGHT

5900571000070

FELIX ORZ,ZIEMNE 140G SOL/P

5900571000025

KASZTELAN N/PAST,0,5L PUSZ

5903082205569

KRAKUS-KABANOSY 180G

5904906810778

KRAKUS-KRAKOWSKA SUCHA 320G

5900244010771

KSIĄŻĘCE CIEMNE/Ł,0,5L B/ZW

5901359014814

KSIĄŻĘCE CZ/LAGER 0,5L B/ZW

5901359014784

KSIĄŻĘCE ZŁOTE/PSZ,0,5 B/ZW

5901359014968

LAY'S 140G STRON CHILI

5900259076656

LAY'S FROMAGE 140G

5900259076779

LAY'S NATURALNIE SOLONE 140G

5900259076830

LAY'S PAPRYK/PIK,140G

5900259076854

LAY'S PAPRYKOWE 140G

5900259076816

LAY'S STRONG 140G PIEPRZ SYCZUAŃSKI

5900259084187

LAY'S STRONG 140G PIK,PEPPERONI

5900259084217

LAY'S ZIEL,CEBULA 140G*

5900259076793

ŁOMŻA JASNE 0,5L BUT,

5903538900628

ŁOMŻA MIODOWE 0,5L BUT,

5903538901748

OKOCIM JASNE/P 0,5L BUT/ZW,

5900014002401

PEPSI 1,80L#

5900497024778

PEPSI 7-UP 1,8L#

5900497024846

PEPSI LIGHT 1,8L

5900497024792

PEPSI LIME 1,8L

5900497029742

PEPSI MIRINDA 1,8L MANDARINE

5900497031516

PEPSI MIRINDA 1,8L ORANGE#

5900497024815

PEPSI MIRINDA 1,8L RED ORANGE

5900497031417

PEPSI MOUNTAIN DEW 1,8L B/CAL,

5900497031684

PEPSI WILD CHERRY 1,8L

5900497029933

PERŁA CHMIELOWA 0,5L BUT,

5905927001619

PERŁA EXPORT 0,5L BUT,

5905927001695

PRYMAT MUSZT,180G STOŁOWA

5901135027878

PRYMAT MUSZT,185G DELIKATESOWA

5901135025812

PRYMAT MUSZT,185G MIODOWA

5901135032674

PRYMAT MUSZT,185G ROSYJSKA

5901135025799

PRYMAT MUSZT,185G SAREPSKA

5901135025737

PRYMAT MUSZTARDA 180G FRANC

5901135027854

PRYMAT MUSZTARDA 185G CHRZA

5901135025751

PRYMAT MUSZTARDA 185G KREMS

5901135025775

PRYMAT MUSZTARDA CZESKA 180G

5901135032698

PRYMAT PRZ,40G D/WINA/PIWA

5901135012485

PRYMAT PRZYP,D/MIĘS 200G

5901135030731

PRZYSNACKI PRAŻ,130G SOLONE

5900073020262

PRZYSNACKI PRAŻ,140G BEKON,

5900073020217

SOKOŁÓW KABANOS,120G FRANC,

5900562487002

SOKOŁÓW KABANOS,120G KLASY,

5900562518003

ZATECKY SVETLY 0,5L BUT/ZW,

5900014003019

ŻYWIEC AMERYKAŃSKIE PSZEN,0,5L BUT/ZWR,

5900699101550

ŻYWIEC APA 0,5L B/ZWR,

5901559953883

ŻYWIEC BIAŁE 0,5L B/ZWR,

5901559953531

ŻYWIEC PORTER 0,5L B/ZWR,

5901559949343

ŻYWIEC SESYJNE IPA 0,5L BUT/ZWR,

5900699102816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

3

 

Al. Niepodległości 32/34

02-653 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 853-23-51 603 154 102

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

30

Jacka Kaczmarskiego 77

02-679 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 646-04-11 601 491 435

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

40

Surowieckiego 10

02-785 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 641-24-24

22 641-29-59

601 752 027

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00

50

Wałbrzyska 21

02-739 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 843-74-79

22 847-60-79

601 542 663

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 16:00

52

Al. Lotników 15

02-668 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 843-77-31 605 941 959

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 17:00

70

Łukasińskiego 25

05-820 Piastów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 723-22-00

22 723-24-99

22 723 23 67

601 483 679

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 09:00 - 20:00

75

Ks. Skorupki 2

05-820 Piastów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 723-27-81 601 473 681

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 18:00

80

Kompanii Kordian 1

02-495 Ursus

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 882-37-22

22 882-37-24

601 482 095 7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 18:00

90

Kamienna 1

03-441 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 644-59-90

22 644-59-91

22 882-37-24

601 506 962 7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 16:00

116

Batorego 39A

02-591 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 825-62-49 601 512 954

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 16:00

127

Kazimierzowska 71

02-572 W-wa**

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 849-51-69

22 848-29-46**

601 443 507

10:00 - 19:00 9:00 - 14:00

144

Miączyńska 54

02-637 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 848-88-82 605 909 054

7:00 - 20:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00

163

Burgaska 2

02-758 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-22-93 601 704 534

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00

164

Portofino 8

02-764 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-34-04 601 530 563

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

165

Konstancińska 2

02-942 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-19-67

22 550-57-66*

601 545 229

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 16:00

168

Soczi 6

02-760 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-43-88 603 158 609

6:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

222

Okrężna 38

02-925 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-41-07 605 908 153

6:30 - 20:30 7:00 - 21:00

271

Dąbrowskiego 74

02-571 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 845-14-33 601 462 075

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 16:00

273

Dembowskiego 10

02-784 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 643-97-21

22 641-83-99*

601 459 179

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY W PROMOCJI -  

„Rowerowa wakacyjna fiesta z Mokpolem”

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                          _______________________________________

DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W MOKPOLU:   ________________________________________

 

Pola obowiązkowe do udziału w Promocji:

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców Mokpol w celu realizacji Promocji.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat Ochrony Danych Osobowych znajdują w regulaminie dostępnym w: SSM Konstancińska 2 lok 24, Warszawa

 

 

Informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700)

2)       administratorem danych osobowych  jest e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie jak i wręczenia nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)       podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podanie nr. telefonu oraz nazwiska

5)       podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia  konkursu, w przypadku niepodania danych osoba biorąca udział w konkursie zostaje wyeliminowana,

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1(jeden) miesiąc.