MOKPOL - po prostu Twój sklep!

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu mokpol.pl jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie adres: 02-942 Warszawa ul. Konstancińska 2 lok. 24
 2. kontakt : email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22  550 57 01 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Spółdzielnia Spożywców Mokpol ; przesyłania informacji handlowej
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości,
  • archiwizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, radcom prawnym,  podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

  REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – MOKPOL NA ŚWIĘTA

„MOKOŁAJKOWA RADOŚĆ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą MIKOŁAJOWA RADOŚĆ, zwaną dalej „Akcją”.

 

1.2. Organizatorem Akcji jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol 02-942 Warszawa Konstancińska 2 lok.24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187152, o nr. NIP 525 000 4757 („Organizator”).

 

1.3. Akcja trwa od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych poprzez stosowne informacje umieszczone w strefie kas w sklepach Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.mokpol.pl („Strona WWW”).

 

1.4. Akcją objęte są wszystkie sklepy Organizatora znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.5. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji zostaną ogłoszone na Stronie WWW, a także będą udostępniane we wszystkich sklepach Organizatora.

 

2. ZASADY AKCJI

 

2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Akcji zbiorą na kuponie promocyjnym osiem naklejek, zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 2.2 poniżej (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).

 

2.2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.6 oraz 2.7, Uczestnik, za każde pełne 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych) wydane jednorazowo na zakupy w jednym ze sklepów Organizatora w okresie obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 powyżej, otrzyma od kasjera podczas dokonywania płatności – wydawaną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (np. paragonem) – jedną naklejkę promocyjną („Naklejka”) oraz kupon promocyjny („Kupon Promocyjny”), na który należy przykleić 8 (słownie: osiem) Naklejek. Aby otrzymać naklejkę/i Uczestnik dokonując zakupu musi obowiązkowego nabyć   jeden (1) lub wielokrotność produktu/ów firmy Bakoma na paragonie.

 

Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:

a. kwotę równą lub wyższą niż 30 zł (min. 1 produkt obowiązkowy Bakoma), Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) naklejkę;

b. kwotę równą lub wyższą niż 60 zł (min. 2 produkty obowiązkowe Bakoma), Uczestnik otrzyma 2 (słownie: dwie) naklejki;

 

2.3. Uczestnik, który zbierze 8 (słownie: osiem) Naklejek i naklei je na Kupon Promocyjny, a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Organizatorowi w jednym z jego sklepów tak uzupełniony Kupon Promocyjny, uzyska prawo do odbioru klocki Lego („Produkt Promocyjny”). Kupon Promocyjny uprawnia do odbioru Produktu Promocyjnego dopiero, gdy zostanie uzupełniony przez Uczestnika o osiem Naklejek.

 

2.4. Warunkiem skorzystania z możliwości odbioru Produktu Promocyjnego jest okazanie i wydanie kasjerowi w sklepie Organizatora, w okresie trwania Akcji, uzupełnionego Kuponu Promocyjnego z naklejonymi na niego ośmioma Naklejkami wraz z paragonami które upoważniały do otrzymania Naklejki/ek. Organizator zatrzymuje okazane Kupony Promocyjne. Po upływie okresu trwania Akcji Kupony Promocyjne tracą ważność i nie będą uprawniały do odbioru Produktu Promocyjnego.

 

2.5. Naklejki, Kupony Promocyjne oraz Produkt Promocyjny nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

 

2.6. Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w Sklepach Organizatora:

2.6.1. napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);

2.6.2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);

 

2.7. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w punkcie 2.6 powyżej, wówczas odpowiednia ilość naklejek zostanie wydana przez kasjera na podstawie wartości produktów pozostałej po odjęciu produktów wyłączonych z Akcji.

 

2.8. Z udziału w Akcji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

3. REKLAMACJE

 

3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania odbioru Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 powyżej:

 

3.1.1. w formie pisemnej na adres:

 

Spółdzielnia Spożywców Mokpol "Mikołajkowa Radość”

Ul. Konstancińska 2 lok. 24

02-942 Warszawa

 

Lub

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.      przy czym – dla ułatwienia składania reklamacji – Organizator zaleca, aby reklamacje były składane przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego („Formularz Reklamacyjny”). Formularz Reklamacyjny można bezpłatnie uzyskać w każdym sklepie Organizatora lub na stronie www. Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Mikołajkowa radość. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

3.2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru Produktu Promocyjnego, mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego 8 (słownie: osiem) Naklejek wraz z paragonami.

 

3.3. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi wydania ostatniej ósmej tej naklejki, która wraz z pozostałymi siedmioma uprawniłaby do odbioru Produktu Promocyjnego, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego 7 (słownie: siedem) Naklejek oraz paragony zakupowe wraz z kuponem zawierającym informację o liczbie przysługujących naklejek.

 

3.4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej.

 

3.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

3.8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

3.9. Poprzez odbieranie od kasjera Naklejek Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Akcji.

 

3.10. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych jego postanowień

 

Produkty obowiązkowe – Bakoma:

 

J. Naturalny 390g

Jogurt z Granolą

Jogurt Bio 140g

Deser Satino  z bita śmietaną

Twist 400g

Jogurt Grecki 400g

Serek Bakuś puszysty

Jogurt 7 Zbóż Men 300g

Dżem Bio 270g

Serek Bio 140g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-572 W-wa**

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 849-51-69

22 848-29-46**

601 443 507

10:00 - 19:00 9:00 - 14:00

144

Miączyńska 54

02-637 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 848-88-82 605 909 054

7:00 - 20:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00

163

Burgaska 2

02-758 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-22-93 601 704 534

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00

164

Portofino 8

02-764 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-34-04 601 530 563

6:30 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

165

Konstancińska 2

02-942 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-19-67

22 550-57-66*

601 545 229

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 16:00

168

Soczi 6

02-760 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-43-88 603 158 609

6:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 15:00

222

Okrężna 38

02-925 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 842-41-07 605 908 153

6:30 - 20:30 7:00 - 21:00

271

Dąbrowskiego 74

02-571 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 845-14-33 601 462 075

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 8:00 - 16:00

273

Dembowskiego 10

02-784 W-wa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 643-97-21

22 641-83-99*

601 459 179

7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 15:00


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY W PROMOCJI -  

„Rowerowa wakacyjna fiesta z Mokpolem”

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                          _______________________________________

DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W MOKPOLU:   ________________________________________

 

Pola obowiązkowe do udziału w Promocji:

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców Mokpol w celu realizacji Promocji.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat Ochrony Danych Osobowych znajdują w regulaminie dostępnym w: SSM Konstancińska 2 lok 24, Warszawa

 

 

Informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700)

2)       administratorem danych osobowych  jest e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie jak i wręczenia nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)       podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podanie nr. telefonu oraz nazwiska

5)       podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia  konkursu, w przypadku niepodania danych osoba biorąca udział w konkursie zostaje wyeliminowana,

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1(jeden) miesiąc.