MOKPOL - po prostu Twój sklep!

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu mokpol.pl jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie adres: 02-942 Warszawa ul. Konstancińska 2 lok. 24
 2. kontakt : email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22  550 57 01 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Spółdzielnia Spożywców Mokpol ; przesyłania informacji handlowej
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości,
  • archiwizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, radcom prawnym,  podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

„Dobry duet”

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Dobry duet”, zwanej dalej

Promocją jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: Organizator”).

 

2.      Promocja trwa od dnia 19 września 2018 roku do dnia 02 października  2018 roku bądź do wyczerpania nagród.

 

3.      W Promocji biorą udział wszystkie produkty z oferty sprzedażowej oraz produkty obowiązkowe zwane jako Promocyjne (produkty firm Kompania Piwowarska, Dawtona, McCain) znajdujące się w danym dniu w sprzedaży w SSM  z wyłączeniem tzw. doładowań telefonicznych. Informację o produktach obowiązkowych dostępne w regulaminie promocji.

 

§2 Udział w Promocji

 

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu

art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:

Uczestnicy”).

 

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

a)      Zakup w sklepie Mokpol (zał. Nr. 1 lista sklepów) znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min jednego Produktu Promocyjnego (dalej: Zakup Promocyjny”) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol za kwotę 40 zł. – jednorazowy zakup lub wielokrotność w tym obowiązkowo produkty Promocyjne

b)      Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

·         216 patelni Tefal Invissia 24 cm.

·         Nagrodami głównymi jest patelnia Tefal Invissia 24 cm – aby uczestniczyć w konkursie należy zebrać komplet (8 pieczątek) na specjalnym kuponie konkursowym i oddać go pracownikowi SSM.

 


 

 

3.      1 (Jeden) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w kwocie 40 zł (czterdzieści złotych) z obowiązkowo 1 produktem z listy umieszczonej w regulaminie staje się podstawą  do  odebrania kuponu konkursowego z 8 miejscami na pieczątki– który jednocześnie jest podstawą do odebrania nagrody głównej – patelni Tefal Invissia 24 cm. Uczestnik w trakcie trwania konkursu może wielokrotnie dokonać w palcówkach Mokpolu zakupów tak aby zebrać 8 pieczątek równoważnych z dokonaniem w sumie zakupów za 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych). Uczestnik może mieć więcej niż jeden kupon konkursowy liczy się suma 8 pieczątek.

·         Przykład 40 zł = 1 pieczątka na kuponie konkursowym i wielokrotność.

4.      1 (Jeden) Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może dokonać w Promocji nieograniczoną liczbę transakcji.

5.      Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego jest podstawą do umieszczenia na kuponie konkursowym przez pracownika Mokpolu – specjalnej pieczątki. Tylko pieczątka z nazwą sieci i numerem pieczątki jest oryginalna i upoważnia Uczestnika o ubieganie się o nagrodę. Aby otrzymać pieczątkę konkursową muszą być spełnione wymogi:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

 

 

 

§3  Konkurs nagrody

 

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w konkursie o otrzymanie jednej patelni Tefal Invissia (do wyczerpania zapasu)

2.      1 (Jeden) Uczestnik ma prawo otrzymać w Promocji dokonując jednorazowego zakupu nieorganiczną liczbę pieczątek wielokrotność kwot 40 zł (czterdzieści złotych) – maksymalnie 8 pieczątek – równa się kwota 320 zł (trzysta dwadzieścia złotych).

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie dostarczenia przez Uczestnika kuponu konkursowego wraz z zebranymi 8 pieczątkami (liczy się suma pieczątek na kuponie/ach) do palcówki SSM i odebrania nagrody. Konkurs w danej placówce trwa do wyczerpania puli nagród lub do zakończenia terminu zorganizowanego konkursu. Placówka SSM w przypadku wydania wszystkich nagród zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o konkursie.

4.      W przypadku dokonania zakupu przez Uczestnika i dostarczenia wypełnionego kuponu konkursowego a wyczerpaniu się puli nagród w SSM – reklamacje nie będą uwzględniane. Konkurs ma ograniczony czas trwania jak i ilość nagród.

5.      W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy SSM.

 

6.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

 

§4 Reklamacje

 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 

§5 Skrzynka kontaktowa

 

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Dobry duet. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www. Mokpol.pl

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

 

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

 

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

 

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.


Producenci, produkty obowiązkowe które muszą znaleźć się na paragonie w ilości minimum 1 szt. – upoważniające do otrzymania 1 z 8 stempli na specjalnym konkursowym kuponie:

 

- Kompania Piwowarska: Lech, Tyskie, Żubr, Prażubr, Kozel, Książęce, Gingers, Capitan Jack, PU, Grolsch, Redd’s, Dębowe mocne, Wojak

 

- Dawtona – Dawtona wszystkie produkty

 

- McCain – frytki - wszystkie produkty

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY W PROMOCJI -  

„Rowerowa wakacyjna fiesta z Mokpolem”

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                          _______________________________________

DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W MOKPOLU:   ________________________________________

 

Pola obowiązkowe do udziału w Promocji:

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców Mokpol w celu realizacji Promocji.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat Ochrony Danych Osobowych znajdują w regulaminie dostępnym w: SSM Konstancińska 2 lok 24, Warszawa

 

 

Informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700)

2)       administratorem danych osobowych  jest e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie jak i wręczenia nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)       podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podanie nr. telefonu oraz nazwiska

5)       podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia  konkursu, w przypadku niepodania danych osoba biorąca udział w konkursie zostaje wyeliminowana,

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1(jeden) miesiąc.