MOKPOL - po prostu Twój sklep!

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu mokpol.pl jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie adres: 02-942 Warszawa ul. Konstancińska 2 lok. 24
 2. kontakt : email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22  550 57 01 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Spółdzielnia Spożywców Mokpol ; przesyłania informacji handlowej
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości,
  • archiwizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, radcom prawnym,  podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

„Rowerowy zawrót głowy z Mokpolem”

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem konkursu konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Rowerowy lipiec z Mokpolem”, zwanej dalej

Promocją jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: Organizator”).

 

2.      Promocja trwa od dnia 10 lipca 2019 roku do dnia 10 sierpnia 2019 roku.

 

3.      W Promocji bierze udział Kompania Piwowarska, i ich produkty (załącznik nr. 2  dalej łącznie -

Produkty Promocyjne”).

 

 

§2 Udział w Promocji

 

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu

art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:

Uczestnicy”).

 

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

a)      Zakup w sklepie Mokpol (zał. Nr. 1 lista sklepów) znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min dwóch Produktów Promocyjnych (dalej: Zakup Promocyjny”) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol za kwotę 50 zł (min. dwa produkty – piwo marki Lech, B-Life, Książęce). Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

·         10 rowerów „damek”

·         Nagrodami głównymi są rowery „damki” – aby uczestniczyć w konkursie należy wypełnić kupon konkursowy zgodnie z regulaminem konkursu i złożyć go w urnie promocyjnej.

 


 

 

3.      1 (Jeden) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego staje się podstawą  do wydania  1 (jednego) paragonu fiskalny (kasowego) – który jednocześnie w połączeniu ze specjalnym kuponem konkursowym (umieszczonym w gazetce promocyjnej, na Facebooku, oraz na stronie internetowej SSM lub jakimkolwiek dokumencie potwierdzającym spełnienie wymogu uczestnictwa w promocji potwierdzone przez pracownika SSM – umożliwi - biorącym udział w konkursie na otrzymanie 1 z 10 rowerów (jako nagroda główna). Klientowi na jednym paragonie nie przysługuje tzw. kumulacja zakupowa produktów promocyjnych jak i nagród.

·         Przykład 50 zł w tym 2 (dwa) obowiązkowe promocyjne produkty załącznik nr. 2 (paragon – kupon promocyjny potwierdzony przez uczestnika iż zapoznał się z regulaminem i dobrowolnie podaje swój nr. telefonu jak i odpowiada na jedno zadane pytanie) – jest to podstawą aby Uczestnik mógł wziąć w losowaniu nagrody głównej.

4.      1 (Jeden) Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może dokonać w Promocji nieograniczoną liczbę transakcji.

5.      Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego wraz ze specjalnym kuponem promocyjnym umieszczonym w gazetce promocyjnej, na Facebooku, oraz na stronie internetowej SSM lub na jakimkolwiek dokumencie potwierdzonym przez pracownika SSM  potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)      w liście zakupów na paragonie fiskalnym jest słowo pozwalające stwierdzić, zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu Mokpol pozwalająca stwierdzić, zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.

d)      Uczestnik podał dobrowolnie – swój nr. telefonu (obowiązkowo) jak i odpowiedział na jedno pytanie konkursowe.

 

6.      Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu sieci MOKPOL, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu, datą i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

 

 

 

 

§3  Konkurs nagrody

 

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w konkursie o otrzymanie 1 z 10 głównych nagród – rower „damka”

2.      1 (Jeden) Uczestnik ma prawo otrzymać w Promocji dokonując jednorazowego zakupu minimum 2 produktów promocyjnych i pozostałą część rachunku na kwotę min. 50 zł (pięćdziesiąt złotych) – 1 (jeden) paragon zwany kuponem promocyjnym umożliwiającym wzięcie udziału w konkursie o nagrodę główną.

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie firmy – Konstancińska 2 lok. 24 do 19.08.2019 – przez specjalnie powołane jury.

4.      Kupon konkursowy – w którym obowiązkowo znajdą się następujące informacje: Nazwa Konkursu, nr. paragonu, nr. telefonu uczestnika, pytanie konkursowe, klauzule, - jeśli Uczestnik nabierze prawa do uczestnictwa w konkursie – aby wziąć w niej udział będzie musiał dobrowolnie podać dane jak wyżej i odpowiedzieć na zadane pytanie konkursowe. Najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone przez Kapitułę nagrodami głównymi w postaci – rowerów

5.      Lista wygranych Uczestników będzie informowana telefonicznie tak aby móc wręczyć laureatom nagrody.

6.      Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia iż w danym roku kalendarzowym nie otrzymał na kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych)– nagród rzeczowych w innych konkursach.

7.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

 

§4 Reklamacje

 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Wynik postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń w

 

 

§5 Skrzynka kontaktowa

 

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Rowerowa wakacyjna fiesta z Mokpolem. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www. Mokpol.pl

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

 

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

 

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

 

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


 

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 

„Witaj szkoło 2019”

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem konkursu konsumenckiej wyselekcjonowanych produktów oznaczonych „Witaj szkoło 2019”, zwanej dalej

Promocją jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: Organizator”).

 

2.      Promocja trwa od dnia 7.08.2019 roku do dnia 03.09.2019  roku.

 

3.      W Promocji biorą udział wszyscy Producenci i ich produkty wymienieni w załączniku nr1 z wyłączeniem doładowań.

 

§2 Udział w Promocji

 

1.      W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu

art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:

Uczestnicy”).

 

2.      Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

a)      Zakup w sklepie Mokpol  znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych min jednego z Produktów Promocyjnych (dalej: Zakup Promocyjny”) i innych znajdujących się w obrocie sklepów Mokpol za kwotę minimum 50 zł. Pula nagród przeznaczonych w tym konkursie:

 

·          plecaki szkolnych dla dzieci i młodzieży

·         Nagrodami głównymi są plecaki szkolne/tornistry – aby uczestniczyć w Promocji należy zebrać komplet (8 naklejek) na specjalnym kuponie konkursowym i oddać go pracownikowi SSM.

 


 

 

3.      1 (Jeden) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) staje się podstawą  do  odebrania kuponu konkursowego z 8 miejscami na naklejki– który jednocześnie jest podstawą do odebrania nagrody głównej – placka/tornistra szkolnego. Uczestnik w trakcie trwania promocji może wielokrotnie dokonać w palcówkach Mokpolu zakupów tak aby zebrać 8 naklejek równoważnych z dokonaniem w sumie zakupów za 400 zł (czterysta złotych) w tym 8 produktów obowiązkowych. Uczestnik może mieć więcej niż jeden kupon konkursowy liczy się suma 8 naklejek.

·         Przykład 50 zł = 1 naklejka na kuponie konkursowym i wielokrotność.

4.      1 (Jeden) Uczestnik (tj. osoba pełnoletnia) może dokonać w Promocji nieograniczoną liczbę transakcji.

Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego jest podstawą do wydania  przez pracownika Mokpolu – specjalnej naklejki. Tylko naklejka z nazwą Promocji i datą trwania jest oryginalna i upoważnia Uczestnika o ubieganie się o nagrodę. Aby otrzymać naklejkę konkursową muszą być spełnione wymogi:

a)      paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep sieci MOKPOL faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      paragon fiskalny (kasowy) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)      w liście zakupów na paragonie fiskalnym nie występują produkty nie wskazane w promocji –  doładowania telefonów.

 

 

 

§3  Konkurs nagrody

 

1.      Za dokonanie 1 (jednego) Zakupu Promocyjnego w Czasie Trwania Zakupów Promocyjnych, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w § 2, Uczestnikowi, przysługiwać będzie prawo do wzięcia udziału w Promocji o otrzymanie jednego z  plecaków szkolnych.

2.      1 (Jeden) Uczestnik ma prawo otrzymać w Promocji dokonując jednorazowego zakupu nieorganiczną liczbę naklejek wielokrotność kwot 50 zł (pięćdziesiąt złotych) – maksymalnie 8 naklejek – równa się kwota 400 zł (czterysta złotych).

3.      Promocja zostanie rozstrzygnięta na podstawie dostarczenia przez Uczestnika pełnego kuponu konkursowego do palcówki SSM do 3 września 2019. i odebrania nagrody. Promocja w danej placówce trwa  do zakończenia terminu zorganizowanej Promocji.. Placówka SSM w przypadku zakończenia Promocji zobowiązana jest do zdjęcia materiałów informujących o konkursie.

 

 

4.      Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy – nie ma możliwości wymiany nagrody na inne rozliczenie finansowe.

 

 

§4 Reklamacje

 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 

§5 Skrzynka kontaktowa

 

1.      Wszelkie zapytania związane z Promocją można kierować do Organizatora, przesyłając wiadomość elektroniczną na skrzynkę kontaktową o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.        Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby prowadzenia – Witaj szkoło 2018. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 2 lok. 24, 02-942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187152, o numerze NIP: 525 000 4757, (dalej: „Administrator”)., Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z prowadzeniem korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej, podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udzielenia mi odpowiedzi w ramach skrzynki kontaktowej, przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej.

 

3.        Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku udzielenia odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 

1.      Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

2.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www. Mokpol.pl

3.      W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika z Promocji lub pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu ceny Produktu Promocyjnego.

 

4.      Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

 

5.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji, przesyłania Zgłoszeń w Promocji, publikowania treści na Stronie Promocji zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Promocji. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Promocji.

 

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §4 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Promocji wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.


Załącznik nr. 1

 

Marki Producentów biorących udział w akcji „Witaj Szkoło”:

 

1.    Renifer

2.    Mc Cain

3.    Nestle (lody)

4.    Scholler

5.    Kubuś

6.    Tymbark

7.    Żywiec Zdrój

8.    Orangina Schweppes Polska

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZGŁOSZENIOWY W PROMOCJI -  

„Rowerowa wakacyjna fiesta z Mokpolem”

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                    ________________________________________                   

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:                      ________________________________________

NUMER TELEFONU:                                          _______________________________________

DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W MOKPOLU:   ________________________________________

 

Pola obowiązkowe do udziału w Promocji:

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców Mokpol w celu realizacji Promocji.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie informacje na temat Ochrony Danych Osobowych znajdują w regulaminie dostępnym w: SSM Konstancińska 2 lok 24, Warszawa

 

 

Informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SSM z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej2 lok 24 , zwany dalej Administratorem;  (kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 55005700)

2)       administratorem danych osobowych  jest e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie jak i wręczenia nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)       podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podanie nr. telefonu oraz nazwiska

5)       podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia  konkursu, w przypadku niepodania danych osoba biorąca udział w konkursie zostaje wyeliminowana,

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1(jeden) miesiąc.