POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu mokpol.pl jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie adres: 02-942 Warszawa ul. Konstancińska 2 lok. 24
 2. kontakt : email: mokpol@mokpol.pl; tel. 22  550 57 01 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Spółdzielnia Spożywców Mokpol ; przesyłania informacji handlowej
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości,
  • archiwizacji,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, radcom prawnym,  podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.